سردخانه
]

   با تفنگی روی شانه و کلاهی بر سر

  عکس تمام قدش بر دیوار است

  جفت گنشکک مست از معاشقه

  دهانی پنهان و کلماتی مچاله در گلو

  این جماعت حیران را به عکس گشانده بود

  باید به دقت نگاه کرد

 عصر پنجشنبه آخر همین ماه بود

  پیراهن زدی بر تن

  تن در گودی گشو

  باید این عکس ها را مرور کرد

  ******

  مثلا در همین لحظه با عطسه ای

  پایین کشانده بود خودش را از عکس

  از دیوار...از اتاق...

  از سنگینی دولول روی شانه اش

  ******

  درست پنجشنبه آخر همین ماه بود

  در عکس بوی تند باروت

  بر دیوار شکل وارونه دولول

  از پنجره گشوده اتاق:

  عطر ملایم شبهای مسکو

  در عکس خبری از جماعت حیران نیست

  باید به دقت نگاه کرد:

  شلوار مشکی راه راه

 عطر ملایم شبهای مسکو

  جفت گنشکک مست از معاشقه

  کلماتی مچاله در گلو

  دهانی پنهان

  همه را کشانده بود در گودی گشو

  بوی تند تعفن

  در سرد خانه ساکت بیمارستان.

                                         (یداله شهرجو)   

                               


»

تاریخ : یکشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1390
2
 
 

انجمن ادبی